0969393958

Nghiệm thu là gì?

Nghiệm thu là gì?

Nghiệm thu là gì. Hiện nay có nhiều khách hàng hỏi chúng tôi. Khi đang có ý định xây, sửa chữa nhà ở.

Vậy cần điều kiện gì để tiến hành công tác nghiệm thu? mời quý bạn đọc tìm hiểu qua bài viết của sửa nhà HCM sau đây.

Nghiệm thu là gì?

Nghiệm thu là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi công trình thi công, có thể hiểu theo cách đơn thuần hơn là kiểm tra chất lượng công trình. 
Nghiệm thu công trình được các cơ quan chức năng có thẩm quyền, họ dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã thi công.

Nghiệm thu là gì?

Các bước nghiệm thu công trình xây dựng

Bước 1: Nghiệm thu công việc xây dựng

Bước 2: Nghiệm thu hoàn thành giai đọan xây lắp.

Bước 3: Nghiệm thu hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

Hồ sơ thiết kế cơ sở bao gồm:

+ Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn (nếu có) hoặc Quyết định chỉ thầu.

+ Các văn bản: Chứng chỉ quy hoạch; cấp phép xây dựng; hồ sơ cấp đất (nếu có).

+ Nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư duyệt (nếu có).

+ Thuyết minh dự án.

+ Thuyết minh thiết kế cơ sở.

+ Bản vẽ thiết kế cơ sở.

+ Dự toán công trình xây dựng (khái toán…).

+ Hồ sơ thiết kế cơ sở  điều chỉnh bổ sung (nếu có).

+ Biên bản thu hồ sơ thiết kế giai đoạn thiết kế cơ sở của chủ đầu tư.

Việc thực hiện giám sát công trình là rất quan trọng và cần thiết cho mỗi công trình được xây dựng.

Đây là những căn cứ, là sự đảm bảo an toàn và chất lượng của công trình mà nhà thầu đã thực hiện với chủ đầu tư theo đúng hợp đồng xây dựng và tuân thủ các quy trình xây dựng đúng pháp luật.

Trong quá trình thi công nếu phát hiện các lỗi, những bộ phận kém chất lượng do lỗi của nhà thầu thì phải khắc phục hậu quả và chịu mọi chi phí kể cả chi phí kiểm định phúc tra.

Trường hợp công việc không được công nhận do lỗi của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù phí tổn cho nhà thầu.

Điều kiện gì để tiến hành công tác nghiệm thu

Theo Điều 16 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định thì:

1. Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

a) Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm vụ khảo sát

xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng; thông báo chấp thuận bàn giao báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu.

Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư gửi nhà thầu khảo sát ý kiến không chấp thuận bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại;

b) Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc quyết định nghiệm thu.

c) Đối với các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng không nghiệm thu được phải sửa chữa hoặc xử lý gia cố thì phải tiến hành theo phương án xử lý kỹ thuật đã được đơn vị thiết kế và chủ đầu tư phê duyệt.

Không thu nhận hạng mục công trình, bộ phận công trình, công việc xây dựng sau khi sửa chữa hoặc xử lý gia cố nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu bền vững và các yêu cầu sử dụng bình thường của công trình.

điều kiện để tiến hành nghiệm thu công trình

Quá trình thực hiện việc nghiệm thu

  • Nghiệm thu vật liệu, trang thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn được đưa vào sử dụng trong công trình.
  • Nghiệm thu từng công việc quá trình xây dựng.
  • Nghiệm thu theo từng bộ phận công trình, giai đoạn thi công.
  • Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để bàn giao đưa vào sử dụng.
  • Thành phần tham gia trực tiếp vào quá trình nghiệm thu bao gồm :
  • Đại diện phía nhà thầu.
  • Đại diện phía chủ đầu tư.
  • Đại diện phía thiết kế, các bên liên quan được mời.

Các bạn có thể tải file các bước tiến hành nghiệm thu công trình về: TẠI ĐÂY

Bài Viết Liên Quan


Mời xem thêm:  1 hecta bằng bao nhiêu m2

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu hợp đồng, nghiệm thu công trình 2020

Biên bản là loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra và hiện nay các mẫu biên bản được sử dụng phổ biến trong công việc và hợp đồng như là biên bản nghiệm thu công việc, biên bản, hợp đồng công trình.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: ………………………..

Công trình: 

Hạng mục: 

Đối tượng nghiệm thu:     (Ghi rõ tên )

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông:      Chức vụ: 

Đại diện Nhà thầu thi công:     (Ghi tên nhà thầu).

– Ông:       Chức vụ: 

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:    giờ    ngày    tháng    năm.

Kết thúc:     giờ    ngày    tháng    năm 

Tại công trình: 

Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

Về tài liệu làm căn cứ:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, qui phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan.

Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)

Các ý kiến khác nếu có:

Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ký, ghi rõ họ tên)

 


Biên bản nghiệm thu hợp đồng

Đơn vi: 

Bộ phận: 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN 

Số:    /NTHĐGK

 

– Căn cứ Hợp đồng giao khoán số    /20    /HĐGK.   ký ngày    /    /20.

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng giao khoán.

Hôm nay, ngày    tháng    năm    Tại.

Họ và tên:    Chức vụ: 

Đại diện:       Bên giao khoán: 

Họ và tên:     Chức vụ: 

Đại diện:     Bên nhận khoán: 

Cùng hợp đồng số.   ngày   tháng   năm.

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện: 

Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 

Bên.    đã thanh toán cho bên     số tiền là      đồng

Viết bằng chữ:    

Số tiền bị phạt do bên     vi phạm hợp đồng:       đồng

Viết bằng chữ:   

Số tiền bên      còn phải thanh toán cho bên     là      đồng

(viết bằng chữ):  

Kết kuận: 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN                                            ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN

(Ký, họ tên)                                                                               (Ký, họ tên)

 


Biên bản nghiệm thu công trình

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

ngày     tháng    năm

BIÊN BẢN SỐ.

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH     (ghi tên công trình xây dựng)

Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vị trí xây dựng trên công trình)

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.

Thời gian :

Bắt đầu :    ngày    tháng    năm

Kết thúc :     ngày     tháng    năm

Tại: 

Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ (đối chiếu với khoản 1 Điều 24 Nghị định này).

b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác, công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

Kết luận :

– Chấp nhận hay không chấp nhận, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mời Xem thêm:

Boq là gì?

Mẫu bảng báo giá bằng tiếng Anh

Mời xem thêm:  Trọng lượng riêng của thép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *